Tên Số điện thoại Thông tin khóa học Nội dung học
{{AllData.SoDienThoai}}
Khóa học Ngày học Buổi học Thời gian học dự kiến
{{info.TenKhoaHoc}} {{info.NgayHocTen}} {{info.TenBuoiHoc}} - {{info.TenCaHoc}} {{info.NgayBatDau | mydate | date: 'dd-MM-yyyy' }} - {{info.NgayKetThuc | mydate | date: 'dd-MM-yyyy'}}